Integratsioon, digipädevus ja sotsiaalseid oskusi arvestav meeskonnatöö koolikeskkonnas

 

 

 


Projektipäevik

SA Archimedes eraldas Erasmus+ programmi Põhimeede 1, üldhariduse õpiränne raames Kuressaare Vanalinna Koolile rahalise toetuse projekti „Integratsioon, digipädevus ja sotsiaalseid oskusi arvestav meeskonnatöö koolikeskkonnas.“, projekti number 2017-1-EE01-KA101-034625 elluviimiseks.

SA Archimedes eraldatud toetuse maksimaalne summa on 9 413,00 eurot.

Projekt kestab 12 kuud ja elluviimine toimub perioodil 1.06.2017 kuni 31.05.2018.


 Oleme seadnud eesmärgi juurutada uuenevat ja kaasavat õpikäsitlust oma koolis. Uuendused õpetamismeetodites eeldavad head koostööd meeskonnas, mis tagab positiivse lähenemise ja  õpetajalt-õpetajale õppe ning  vastastikuse toetuse. Õpetajate oskuslik ja teadlik meeskonnatöö on aluseks klassi kui grupi suhtlemise arendamisel ja tööle motiveerimisel. Oluline on HEV õpilaste kaasamine ja sulandumine grupiprotsessi ning klassi positiivse sisekliima loomine, mis toetab õppimise ja õpetamise tulemuslikkust. Sellest tulenevalt on koolis vaja juurutada uueneva õpikäsitluse suundumisi ja õppemeetodeid, suurenda ainetevahelist lõimimist, leida ja kohandada kõigile õpilastele sobiv õppekava, arendada õpetajate erinevaid pädevusi (sh digipädevust), arendada õpikeskkonda. Kaasaegse õppekeskkonna loomine ja digitehnoloogia rakendamine õppetöös ning digipädevuse suurendamine on kooli üks peamisi arengusuundi. Uuenduste sisse viimisel tuleb arvestada ka rahvusvahelise kogemuse ja praktikaga.

Meie projekti eesmärk on luua koolis uuenevat õpikäsitlust juurutav meeskond, mille liikmed soovivad ja suudavad motiveerida kõiki õpetajaid uuendustega kaasa minema, on kolleegide julgustajad ning innustajad uute digiõppemeetodite omandamisel, jagavad meelsasti kolleegidega omandatud rahvusvahelisi teadmisi ning kogemusi, on innovatsiooni algatajad.

Koos sellega on eesmärk muuta õpetajate meeskond ühtsemaks, anda õpetajatele enesekindlust ning rikastada nende „tööriistakasti“ digipädevuste ning sotsiaalsete oskuste ja teadlikumate adekvaatsete meetodite kasutamisvõimalustega, tagamaks klassis meeldiv ning motiveeritud õpikeskkond. Arendada koostööd erinevate aineõpetajate vahel. Positiivselt häälestatud, koostöövalmis ja ühiseid eesmärke hindav õpetajate meeskond on pädev leidma grupis vajadusel õigeid positiivseid sekkumisvahendeid klassi õppetööks ja ühistegevusteks häälestamiseks, tundma õpetajana õpilaste võimeid ja puudusi ning valmis leidma õigeid lahendusi õpilaste arendamiseks.

Projekti käigus omandavad õpirändes osalejate vahendusel meie õpetajad uusi teadmisi ja oskusi digivaldkonnas, paraneb koostööoskus, suureneb õppeainete vaheline lõimimine, täieneb sotsiaalsete oskuste pagas.

Õpiränne aitab arendada väliskoolituse läbinud grupiliikmete digipädevust ja keeleoskust, juurutada tänapäevaseid õppe- ja töömeetodeid, tõsta enesehinnangut ja annab kindlustunde võõras keele- ja kultuurikeskkonnas hakkama saada. Läbi rahvusvahelise kogemuse õpirände grupi liikmetel suureneb motivatsioon olla uuenduste eesliinil ja anda edasi omandatud teadmisi ning oskusi kolleegidele ja õpilastele, suureneb kindlustunne digivahendite ja -keskkondade kasutamisel, täieneb kogemustepagas grupidünaamika ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning laieneb silmaring ja tutvusringkond.


 Õpirände neljaliikmeline grupp moodustati vabatahtlikkuse alusel juhtkonna liikmetest (direktor Tõnu Erin ja õppealajuhataja ning HEV koordinaator Anne Pruul) ja õpetajatest (geograafia- ja bioloogiaõpetaja Ülle Kreos ja keemia- ja loodusõpetuse õpetaja Madli Varik), kes olid valmis osalema rahvusvahelistel koolitustel, hilisema kohustusega anda oma panus kooli arengusse ja kolleegide koolitamisesse. Grupp valis välja kursused, mis aitavad neil täiendada ja arendada erialaseid ning tööalaseid teadmisi ja oskusi, digipädevust ning inglise keele oskust. Kursuse valikul lähtuti võtmepädevustest, huviköitvatest teemadest, töökeelest ja huvipakkuvast sihtriigist. Koolijuhtkonna liikmed valisid kursused tööalaseid pädevusi arendavate koolituste seast. Õpetajad eelistasid täiendada oma erialaseid teadmisi ja digipädevust. Koolitusel saadud teadmised antakse edasi kolleegidele eesmärgiga leida erinevaid võimalusi ühtseks meeskonnatööks, anda õpetajatele rohkem eneseusku ja kindlustunnet klassiga usaldusväärse, arendava ja motiveeritud õpikeskkonna loomisel. Saadud teadmisi saab rakendada üldpädevuste kujundamisel.

Väliskoolitus rühma liikmed rikastavad üks teist vastastikku kursuse ajal oma kogemustega, mida hiljem saab edasi anda oma koolis kolleegidele. Õppimine ja suhtlemine võõras keele- ja kultuurikeskkonnas lisab osalejatele eneseusku ja kindlustunnet, mida saab edasi kanda oma kolleegidele, julgustades ka neid tulevikus väliskoolitustel osalema. Annab julgust tutvuda võõrkeelsete õppematerjalidega ja -keskkondadega ja neid ka kolleegidele tutvustada ning soovitada. Uued tutvused ja kogemused välismaiste kursusekaaslastega suheldes annavad alust uute projektide algatamiseks, mis tulevad kasuks kooli arengule.

Saavutatakse paremad erialased teadmised ja oskused neid kasutada uute uurimusliku õppe ruumide loomiseks. Tekib oskus töötada uusimate digitaalsete uurimisvahenditega. Luuakse uusi digitaalseid õppematerjale. Loodud õppematerjale kasutatakse õpilaste koolitamiseks. Paranevad nii õpetajate kui ka õpilaste digitaalne kirjaoskus, uurimisoskused ja ainetunnid muutuvad tänapäevasemaks ja huvitavamaks. Paraneb koostöö erinevate õppeainete õpetajate vahel.