Kirjalik vormistamine

Töö Struktuur:

Tiitelleht

Sisukord

Sissejuhatus (teema valiku põhjendus)

Töö põhiosa (peatükid ja nende alajaotised)

Kokkuvõte (järeldused)

Kasutatud allikate loetelu

Lisad (kui on)

 

Vormistamise nõuded: