Hoolekogu

Hoolekogu liikmetele saab saata küsimusi ja murekirju kasutades järgmist aadressi hoolekogu@vanalinna.edu.ee

Hoolekogu ülesanded ja moodustamine (väljavõte Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest)

Hoolekogu tegutsemise kord

Kuressaare Vanalinna Kooli hoolekogu koosolekud

Protokollidega saab tutvuda koolis.

2016/17 õppeaastal

13.06.2016 – Päevakord:

 1. Kokkuvõte õppeaastast.
 2. Jooksvad küsimused, ettepanekud ja head mõtted hoolekogu liikmete poolt.

27.03.2017 – Päevakord:

 1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi muutmine

2017/18 õppeaastal

13.09.2017 – Päevakord: Riigigümnaasiumi loomine Saaremaale

07.06.2018 – Päevakord:

 1. Hoolekogu liikmete tutvustamine.
 2. Hoolekogu tööülesanded.
 3. Hoolekogu esimehe valimine.
 4. Vanalinna kooli põhimääruse läbi vaatamine, arvamuse avaldamine.
 5. Muudatused kooli õppekavas.
 6. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord muudatused.
 7. Jooksvad küsimused.

2018/19 õppeaastal

06.09.2018 – Päevakord:

 1. Muudatused kooli kodukorras.
 2. Muudatused kooli õppekavas.
 3. a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Kooli puudutavad päevakorral olevad teemad valla haridus- ja noorsootööosakonnas.
 5. Hoolekogu liikmete arvu muutmine.
 6. Kooli 25. aastapäeva tähistamine.
 7. Jooksvad küsimused.

14.05.2019 – Päevakord:

 1. Perede tugi- ja kompetentsikeskus, A. Nursi
 2. Kooli asjad. Kooli renoveerimine. T.Erin
 3. Hoolekogu moodustamisest. T. Pikner
 4. Kuressaare koolide hoolekogude kohtumisest, T.Pikner, K.Sagur

2019/20 õppeaastal

26.09.2019 – Päevakord:

 1. Uue hoolekogu moodustamisest.
 2. Vanalinna kooli renoveerimisest.
 3. 3.a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Muudatused kooli õppekavas. 
 5. Jooksvad küsimused.

15.10.2019 – Päevakord:

 1. Hoolekogu koosolekute protokollija valimine
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Uue hoolekogu aseesimehe valimine
 4. Koolimaja remondi edasilükkumine

17.12.2019 – Päevakord:

1. Kooli kodukorra muudatused
2. Aasta kokkuvõte kooli tegemistest
3. I trimestri õppetöö tulemused
4. Kooli eelarve
5. Kooli ja staadioni remondist
6. Jooksvad teemad