Hoolekogu

Hoolekogu liikmetele saab saata küsimusi ja murekirju kasutades järgmist aadressi hoolekogu@vanalinna.edu.ee

Hoolekogu ülesanded ja moodustamine (väljavõte Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest)

Hoolekogu tegutsemise kord

Kuressaare Vanalinna Kooli hoolekogu koosolekud

Protokollidega saab tutvuda koolis.

2020/21 õppeaastal

24.09.2020 päevakord:

 1. Hoolekogu struktuur ja uute liikmete valimine
 2. Kooli uued nõuded 2020. aastaks/ valla ja riigi poolsed suunised koolile seoses COVID-19 levikuga.
 3. Jooksvad teemad

1.12.2020 päevakord:

 1. Hoolekogu koosolekute protokollimine. 
 2. Eriolukorrast tingitud erisused kooli õppekavas 2020/2021. õppeaastal.
 3. Eriolukorrast tingitud erisused kooli kodukorras 2020/2021. õppeaastal. 
 4. Eriolukorrast tingitud erisused päevakavas ja õppekorralduses distantsõppel 2020/2021.
 5. Kooli poolne kokkuvõte viimasest lastevanemate seas läbiviidud küsimustikust/uuringus.
 6. Kooli söök, kuidas on lastele tagatud hügieenireeglitele vastav koolitoit.
 7. Hoolekogu struktuuri muutmine/kinnitamine.
 8. Kokkulepped, kuidas info kooli, hoolekogu ja lastevanemate vahel liigub.
 9. Jooksvad teemad.

15.01.2021 veebikoosoleku päevakord:

 1. Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava heaks kiitminearutamine.
 2. Kuressaare Vanalinna Kooli põhimääruse heaks kiitminearutamine.

10.03.2021 päevakord:

 1. Esimeste klasside esindaja hoolekogu liikmeks.
 2. Kas hoolekogu protokollid (päevakord) võiks olla avalikult kooli veebilehel kättesaadavad?
 3. Läbi viidud rahuloluküsitlused/uuringud ja nende tagasiside.
 4. Kooli sisehindamise korra heaks kiitminearutamine.
 5. Milline on KVK seisukoht seoses meediast läbi käinud mõttega jätta õpilased klassi kordama. Distantsõppe mõju õpingutele. (Küsimus saadetud lapsevanemalt)
 6. Kas koolile on teada õpilaste tervis, siin peetakse silmas koroonasse nakatumist (Küsimus saadetud lapsevanemalt)
 7. Kas Vanalinna koolis mõnes klassis viidi läbi suusatunde, kui ei, miks? Teistes linnakoolides suusatunnid toimusid. (Küsimus lapsevanemalt)
 8. 5-9 klassi distantsõppel olevate laste toitlustamine, kas ja kuidas organiseeritud? (Küsimus lapsevanemalt)
 9. jooksvad teemad

2019/20 õppeaastal

26.09.2019 – Päevakord:

 1. Uue hoolekogu moodustamisest.
 2. Vanalinna kooli renoveerimisest.
 3. 3.a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Muudatused kooli õppekavas. 
 5. Jooksvad küsimused.

15.10.2019 – Päevakord:

 1. Hoolekogu koosolekute protokollija valimine
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Uue hoolekogu aseesimehe valimine
 4. Koolimaja remondi edasilükkumine

17.12.2019 – Päevakord:

1. Kooli kodukorra muudatused
2. Aasta kokkuvõte kooli tegemistest
3. I trimestri õppetöö tulemused
4. Kooli eelarve
5. Kooli ja staadioni remondist
6. Jooksvad teemad

9.03.2020 päevakord:

 1. Õpetaja ametikoha täitmise konkurss (ajalugu, inglise keel).
 2. Kooli ja staadioni remont, asenduspind. U. Treiel, direktor
 3. Ülevaade Saaremaa hoolekogu juhtide koosolekust. K. Sagur
 4. Jooksvad teemad.

2018/19 õppeaastal

06.09.2018 – Päevakord:

 1. Muudatused kooli kodukorras.
 2. Muudatused kooli õppekavas.
 3. a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Kooli puudutavad päevakorral olevad teemad valla haridus- ja noorsootööosakonnas.
 5. Hoolekogu liikmete arvu muutmine.
 6. Kooli 25. aastapäeva tähistamine.
 7. Jooksvad küsimused.

14.05.2019 – Päevakord:

 1. Perede tugi- ja kompetentsikeskus, A. Nursi
 2. Kooli asjad. Kooli renoveerimine. T.Erin
 3. Hoolekogu moodustamisest. T. Pikner
 4. Kuressaare koolide hoolekogude kohtumisest, T.Pikner, K.Sagur

2017/18 õppeaastal

13.09.2017 – Päevakord: Riigigümnaasiumi loomine Saaremaale

07.06.2018 – Päevakord:

 1. Hoolekogu liikmete tutvustamine.
 2. Hoolekogu tööülesanded.
 3. Hoolekogu esimehe valimine.
 4. Vanalinna kooli põhimääruse läbi vaatamine, arvamuse avaldamine.
 5. Muudatused kooli õppekavas.
 6. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord muudatused.
 7. Jooksvad küsimused.

2016/17 õppeaastal

13.06.2016 – Päevakord:

 1. Kokkuvõte õppeaastast.
 2. Jooksvad küsimused, ettepanekud ja head mõtted hoolekogu liikmete poolt.

27.03.2017 – Päevakord:

 1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi muutmine