Tugiteenused

Tugiteenused

INFO TUGISPETSIALISTIDE KOHTA


Koolilogopeed Varje Varik toetab õpilast

 • sõnavara ja suulise kõne arengus,
 • lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemisel,
 • psüühiliste protsesside arengus.

Kontakti saab võtta e-posti aadressil varje@vanalinna.edu.ee

Vastuvõtuaeg on teisipäeviti kell 09.00 -9.45 ruumis 117.


Koolipsühholoog Lia Hanso

 • teeb kindlaks ja mõistab probleeme ning raskusi, mis võivad õpilasel tekkida õppimises, suhtlemises ja käitumises eakaaslaste, vanemate või õpetajatega;
 • nõustab abivajajaid probleemidest ja raskustest ülesaamisel;
 • aitab teha valikuid ja otsustusi, korrigeerida enesehinnangut, kriisidest üle saada;
 • seisab õpilase heaolu eest;
 • hoiab õpilase saladusi, kui need on talle usaldatud.

Kontakti saab võtta e-posti aadressil lia.hanso@gmail.com

Vastuvõtuaeg on neljapäeviti kell 12.00 -16.00.

Vastuvõtule registreerumine õppealajuhataja A. Pruuli juures  tel. 4538684


Sotsiaalpedagoog Katrin Perova  tegeleb:

 • koolist puudumisega ja koolikohustuse eiramisega,
 • koolivägivalla juhtumitega,
 • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega,
 • sotsiaalse tõrjutuse ja hooletusse jätmise probleemidega,
 • sotsiaalpedagoog peab sidet kooli ja kodu vahel ja

teeb koostööd tugispetsialistide, haridus-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemiga.

Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös konfidentsiaalsuse nõudest.

Kontakti saab võtta telefonidel 4550537 ja 5161982 ning e-posti aadressil katrin.perova@kuressaare.ee .

Sotsiaalpedagoog on meie koolis teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti 8.30- 12.00


Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija Anne Pruul

 • kogub infot õpilaste kohta, kellel erinevatel põhjustel on õppimises edasi jõudmiseks tuge vaja;
 • koordineerib vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja rakendamist (individuaalsed õppekavad, õpilase arengu jälgimise kaart jms);
 • koordineerib kooli tugispetsialistide vahelist koostööd ja teeb koostööd tugisüsteemidega väljaspool kooli (näiteks Rajaleidja keskus, nõustamiskomisjon);

Kontakti saab e-posti aadressil anne@vanalinna.edu.ee  või tel. 4538684