Tugiteenused

INFO TUGISPETSIALISTIDE KOHTA

Sotsiaalpedagoog ja HEV koordinaator Marika Roots  tegeleb:

  • koolist puudumisega ja koolikohustuse eiramisega,
  • koolivägivalla juhtumitega,
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega,
  • sotsiaalse tõrjutuse ja hooletusse jätmise probleemidega,
  • sotsiaalpedagoog peab sidet kooli ja kodu vahel ja
  • kogub infot õpilaste kohta, kellel erinevatel põhjustel on õppimises edasi jõudmiseks tuge vaja;
  • koordineerib vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja rakendamist (individuaalsed õppekavad, õpilase arengu jälgimise kaart jms)
  • koordineerib kooli tugispetsialistide vahelist koostööd ja teeb koostööd tugispetsialistide, haridus-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemiga ning koolivälise nõustamismeeskonnaga.

Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös konfidentsiaalsuse nõudest.

Kontakti saab võtta telefonidel 4538537 ning e-posti aadressil marika.roots@vanalinna.edu.ee