Tugiteenused

INFO TUGISPETSIALISTIDE KOHTA

Vanalinna koolis osutavad lastele tugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eripedagoog-logopeed, sotsiaalpedagoog ja HEV koordinaator.

Sotsiaalpedagoogi  ja HEV koordinaatori teenust osutab Marika Roots.

Eripedagoog-logopeedi
teenust osutab Leelo Laus.   

Sotsiaalpedagoog/HEV koordinaator tegeleb:

 • koolist puudumisega ja koolikohustuse eiramisega,
 • koolivägivalla juhtumitega,
 • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega,
 • sotsiaalse tõrjutuse ja hooletusse jätmise probleemidega,
 • sotsiaalpedagoog peab sidet kooli ja kodu vahel ja kogub infot õpilaste kohta, kellel erinevatel põhjustel on õppimises edasi jõudmiseks tuge vaja;
 • koordineerib vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja rakendamist (individuaalsed õppekavad, õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart jms)
 • koordineerib kooli tugispetsialistide vahelist koostööd ja teeb koostööd tugispetsialistide, haridus-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemiga ning koolivälise nõustamismeeskonnaga.

Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös konfidentsiaalsuse nõudest. Kontakti saab võtta telefonidel 4538537 ning e-posti aadressil marika.roots@sthk.edu.ee

Eripedagoog-logopeed tegeleb:

 • lapse arengu-ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine
 • lapse õpivajaduste väljaselgitamine,
 • õpetajate ja vanemate nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbi viimisel.
 • lapse tunnetustegevuse, õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisega individuaal- ja rühmatundides.

Kontakti saab võtta leelo.laus@sthk.edu.ee

 

Vajaliku toe tagamine koolis