Terve kool.

 

 

 


SA Archimedes eraldas Erasmus+ programmi Põhimeede 1, üldhariduse õpiränne raames Kuressaare Vanalinna Koolile rahalise toetuse projekti „Terve kool.“, projekti number 2019-1-EE01-KA101-051372 elluviimiseks.

SA Archimedes eraldatud toetuse maksimaalne summa on 12 050,00 eurot.

Projekt kestab 12 kuud ja elluviimine toimub perioodil 1.06.2019 kuni 31.05.2020.


Projekt on ellu kutsutud eesmärgiga juurutada uuenevat ja kaasavat õpikäsitlust ning tegutseda tervist edendava kooli nimevääriliselt. Rõhku pannakse kõigi õpilaste jõu- ja võimetekohasele õppeprotsessi korraldamisele ning õpikeskkonna arendamisele, mis vastab tänapäeva nõetele ning on suunatud õppija igakülgsele arendamisele. Silmas peame nii vaimset kui ka füüsilist arengut. Seda ka tervislikust aspektist vaadatuna. Siit ka meie suund kogu koolipere tasakaalustatud arengule. Kõigil peab koolis olema hea ja meeldiv oma igapäevast tööd teha. Head omavahelised suhted on igasuguse eduka koostöö aluseks. Et õpetajad suudaksid kaasaegsete õppemeetoditega ja tervist edendava kooli eesmärkide elluviimisega kaasa minna, on vaja neid koolitada ja motiveerida.

Õppimine ja õpetamine peab olema huvipakkuv ja stressivaba. Siin on oluline koht tervislikel eluviisidel, hea psüühiline tasakaal ja oskus oma emotsioone juhtida ning keha kuulata. Need oskused ja praktikad aga ei teki iseenesest vaid tahavad teadlikku ja süsteemset omandamist ning juurutamist. Kaasaegse õppekeskkonna loomine ja digitehnoloogia rakendamine õppetöös ja tervise teenistuses on kooli üks olulisi arengusuundi. Sama oluline on ka oma tervise eest hoolitsemine. Kui tervis on korras, vaim on virge ja negatiivseid pingeid ei ole, siis on võimalik saavutada häid tulemusi nii õppe- kui ka õpetamisprotsessis.

Oleme oma projekti eesmärgi sõnastanud projekti pealkirjaga – Terve kool. Sellest tulenevalt püüame parandada valdkondi, mis on seotud koolipere tervisliku seisundiga. Peame oluliseks muuta koolipere suhtumist oma tervisesse ja tervisliku elustiili muutustele. Me tahame, et nii õpilased kui ka personal oleksid füüsiliselt ja vaimselt terved ning meie töökeskkond oleks tervislik, meie oma vahelised suhted oleks tasakaalukad ja stressioht oleks maandatud. 

Kogu projektitegevus on suunatud koolipere tervise edendamisele: tervisliku elustiili propageerimisele ja omaksvõtule, tasakaalustatud ja väärikatele suhetele omaealiste ja erinevate põlvkondade vahel, tehnoloogia kasutamisele oma tervisliku seisundi jälgimiseks ja nõuannete saamiseks, tervislikule õpi- ja töökeskkonna arendamisele. Selle ellu viimiseks oleme valinud koolitused (sise- ja väliskoolitused, kolleegilt kolleegile), nõustamised (individuaalsed ja grupinõustamised), keskkonna arenduse (õpi- töötingimuste arendamine ja tehnoloogia soetamine) ja tervist edendavat tegevused koolis ja väljaspool seda.

Kui suudame esialgu mõjutada koolipere liikmete mõtteviis, siis on ka see samm juba edasi tervislikuma elustiili poole. Kui me oleme suutnud panna nii õpetajad kui õpilased mõtlema oma terviseseisundi üle, siis on antud tõuge ka tervise eest hoolitsemise tegevusetele. Õpetades ja rõhutades vajadust oma emotsioonide juhtimiseks, loome me soodsa pinnase tasakaalustatud suhete loomisele. Kui koolipere liikmed õpivad oma tundeid ohjes hoidma, siis hoiame ära paljusid tekkida võivaid konflikte juba eos. Sellest tulenevalt paranevad omavahelised suhted ja seeläbi ka koostöö. Head suhted ja valmisolek teha koostööd annab häid tulemusi ka erinevate põlvkondade vahel. Kui kooli mikrokliima on hea ja tunnustamist väärt töötingimused on loodud nii õpetajatele kui ka õpilastele, mõjutab see oluliselt kooli positiivset mainet. Head omavahelised suhted ja tähelepanu pööramine koolipere tervisele annab signaali kogukonnale, et tegemist on hooliva kooliga ning lapsevanemad valivad rõõmuga oma laste koolitamiseks meie kooli.

Tulemuste muutust ei saa oodata selles valdkonnas koheselt ja üleöö juhtuvana. Kui oleme oma projektitegevused ellu viinud, analüüsinud koolipere terviserahuloluküsitluse tulemusi enne ja pärast ning näeme seal positiivseid muutusi, siis saame lugeda oma projekti kordaläinuks. Mida suuremad rahulolu muutused paremuse poole on, seda enam on meie pingutus väärt teostamist olnud.